Privacyreglement Van Stippent Bouwservice B.V.

In dit Privacyreglement gebruikt Van Stippent Bouwservice B.V. een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

Cookie: een klein bestand dat via een internetsite in uw browser wordt geplaatst en informatie over uw bezoek aan de internetsite van Van Stippent Bouwservice B.V. registreert;

Reglement: dit privacyreglement;

Privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. Toelichting op het Reglement

Van Stippent Bouwservice B.V. mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Van Stippent Bouwservice B.V. de plicht om haar klanten.

 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Van Stippent Bouwservice B.V. worden verwerkt;
 • te melden wie de gegevens kunnen inzien;
 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

Van Stippent Bouwservice B.V. vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft Van Stippent Bouwservice B.V. in dit Reglement een toelichting op hoe zij met uw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Van Stippent Bouwservice B.V. expliciet om uw toestemming moet vragen.

2. De persoonsgegevens die Van Stippent Bouwservice B.V. gebruikt en het doel van het gebruik

Van Stippent Bouwservice B.V. verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u:

 • Klant wordt of bent van Van Stippent Bouwservice B.V.;
 • een aankoop of bestelling doet;
 • een zakelijke relatie bent van Van Stippent Bouwservice B.V.
 • de website bezoekt;
 • (via het contactformulier) contact met ons opneemt.
 • Van Stippent Bouwservice B.V. verzamelt (mogelijk) uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, pasfoto, kopie ID, BSN-nummer en IBAN-gegevens.

  Deze gegevens stellen ons in staat om:

  • de overeenkomst die klanten met Van Stippent Bouwservice B.V. sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
  • de dienstverlening te kunnen leveren;
  • klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
  • de dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren;
  • onze verplichtingen als werkgever na te komen.

  Cookies

  Van Stippent Bouwservice B.V. en derden plaatsen cookies in de browser van klanten en andere bezoekers van de website. Deze gegevens stellen Van Stippent Bouwservice in staat om:

  • te registreren welke internetsites/internetpagina’s u bezoekt;
  • de functionaliteit en de inhoud van de website te verbeteren;
  • bij te houden voor welke onderwerpen of toepassingen websitebezoekers zich interesseren;
  • ervoor te zorgen dat u niet steeds dezelfde informatie ontvangt;
  • het productaanbod te verbeteren.

  Toelichting met betrekking tot het plaatsen van cookies

  Als u de website bezoekt worden er automatisch cookies geplaatst waarmee Van Stippent Bouwservice B.V. bepaalde informatie kan bijhouden. Zie voor meer informatie het cookiebeleid op de website.

  3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

  Van Stippent Bouwservice B.V. verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de Van Stippent Bouwservice B.V., tenzij:

  • een wettelijk voorschrift dat verplicht;
  • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Van Stippent Bouwservice B.V. met u heeft gesloten;
  • u daarvoor toestemming heeft gegeven, bijvoorbeeld toestemming voor het plaatsen van cookies (zie hiervoor ons cookiebeleid).

  4. Plichten / beveiligde toegang / geheimhouding / bewaartermijn

  Van Stippent Bouwservice B.V. verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze worden verkregen en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.

  Uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor Van Stippent Bouwservice B.V. worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al uw persoonsgegevens worden door Van Stippent Bouwservice B.V. beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat uit:

  • het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor Van Stippent Bouwservice B.V. om in te loggen in het digitale systeem;
  • een geheimhoudingsplicht voor de personen werkzaam voor Van Stippent Bouwservice B.V. ten aanzien van alle aan Van Stippent Bouwservice B.V. verstrekte persoonsgegevens;
  • technische maatregelen door Van Stippent Bouwservice B.V. overeenkomstig de wet, om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf.

  Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie en/of andere vastgestelde doelen. Van Stippent Bouwservice B.V. hanteert een termijn van een jaar na de laatste verleende dienst/factuur, waarna de gegevens worden vernietigd. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Van Stippent Bouwservice B.V. zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

  5. Uw rechten als betrokkene

  • Het recht op informatie. U heeft het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel.
  • Inzagerecht. U heeft het recht op inzage in en afschriften van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad.
  • Het recht op correctie en verwijdering. U heeft het recht om gegevens te corrigeren,aan te passen of te verwijderen. Aan het recht op (gedeeltelijke) verwijdering van uwgegevens kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevensniet van aanmerkelijk belang is voor een ander en de gegevens niet op grond vaneen wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
  • Het recht van verzet. In bepaalde gevallen heeft u het recht om zich tegen deverwerking van uw gegevens te verzetten.
  • Het recht op dataportabiliteit. U heeft het recht om persoonsgegevens die van uworden bewaard te ontvangen en over te dragen naar een andere organisatie.
  • Het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij eengeautomatiseerd besluit heeft u het recht om de beslissing te laten nemen doormenselijke tussenkomst.

  Mocht u gebruik willen maken van genoemde rechten dan kunt u per e-mail een verzoek sturen naar rens@vanstippent.nl. Als uw verzoek wordt afgewezen dan zal dat worden onderbouwd. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht daarover van Van Stippent Bouwservice B.V..

  Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met Van Stippent Bouwservice B.V. en probeert Van Stippent Bouwservice B.V. er samen met u uit te komen.

  Heeft u een (andere) opmerking/vraag/suggestie? Ook daarvoor kunt u contact met ons opnemen.

  Uiteraard zal Van Stippent Bouwservice B.V. ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

  De actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van Van Stippent Bouwservice B.V.

  Privacyreglement Van Stippent Bouwservice B.V. versie mei 2019